ОБЩИ УСЛОВИЯ

Политика за обработка на личните данни

Гранда ЕООД е вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията, ЕИК 115859816 , със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. “ арх . Камен Петков “№12 , е  администратор на лични данни.

Лични данни“ означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;

Обработване“ означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.

Администратор“ на лични данни е Гранда ЕООД.

Обработващ лични данни“ са всички служители на ГРАНДА ЕООД. Обработващ лични данни могат да бъдат и други физически или юридически лица, които на основание договор обработват лични данни по възлагане на ГРАНДА ЕООД.

Видове субекти на лични данни, чиито лични данни обработваме, в качеството на Администратор:

 1. Данни на субекти, които попълват формата за пазаруване  на сайта www.granda.bg име и фамилия; имейл адрес; телефонен номер за контакт;
 2. Данни на субекти, които участват в провеждани от нас рекламни кампании, томболи или игри в интернет, независимо дали участието в тях е свързано с покупка или не. Получаваме и обработваме всички посочени в съответния формуляр за участие лични данни, които обичайно включват: име, фамилия, населено място, адрес за кореспонденция, имейл адрес, телефонен номер.

 

Задължения на администратора на лични данни:

Granda.bg се задължава да положи надлежната грижа за запазване на личните данни, както и да не разпространява, продава или предоставя на трети лица личните данни на клиентите си, освен ако това не е нужно за извършването на дейността на Granda.bg или не се изисква от компетентен орган, съгласно изискванията на закона.

С попълването на личните данни клиентът(субектът) потвърждава, че е предоставил личните си данни доброволно и, че дава изричното си разрешение за събиране, обработване, съхранение и предоставяне на тези данни в съответствие с действащото българско законодателство и когато това е нужно за изпълнение на поръчката, включително, но не само за доставката на продуктите, за счетоводни нужди, за установяване на контакт с клиента и за изпращане на уведомления за стоките и услугите, предоставяни от Granda.bg.

При попълване на данните клиентът(субектът) е длъжен да предостави пълни и верни данни относно самоличността си и другите изискуеми от Гранда ЕООД данни. Ако клиентът е предоставил неверни или непълни данни, Гранда ЕООД не носи отговорност при неизпълнение на доставката.

Клиентът носи отговорност за попълването на чужди лични данни. При възникнал спор кое лице се е обвързало с настоящите Общи условия, за клиент се счита лицето, което е заплатило цената на поръчания продукт.

Granda.bg има право да изпраща на клиентите не заявени предварително търговски съобщения, за да прави запитвания, да провежда анкети или да им предложи реклами и информация на свои или оферирани от други търговци стоки и услуги. Данните могат да бъдат използвани за изпращане на не заявени търговски съобщения, освен при изрично заявено от клиента несъгласие. С попълването на свои данни клиентът дава съгласие на  Гранда ЕООД да събира и други данни за клиента, например IP адрес, време на посещение, място, от което е достъпна Интернет страницата, име и версия на уеб-браузъра, операционна система и други параметри, предоставени от уеб-браузъра чрез който е осъществен достъпа на Интернет страницата. Събраните данни могат да бъдат използвани от Granda.bg за статистически и маркетингови проучвания, за подобряване на услугите, предоставяни на клиентите, Гранда ЕООД няма да изпраща не поискани търговски съобщения на клиентите си повече от веднъж годишно, освен ако те не са заявили , че желаят да получават такива.

Права на клиенти (Субекти)

 1. Право на достъп – всеки  клиент(субект на лични данни) има право да получи от Гранда ЕООД потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с него, и ако това е така, да получи достъп до тях и необходима информация
 2. Право на коригиране и изтриване – Клиент (субектът на данни) има право да поиска от Администратора да коригира неточните лични данни, свързани с него. Като се имат предвид целите на обработването субектът на данните има право непълните лични данни да бъдат попълнени.
 3. Право на изтриване (право „да бъдеш забравен“) – Субектът на данни има правото да поиска от Администратора изтриване на свързаните с него лични данни без ненужно забавяне, а Администраторът има задължението да изтрие без ненужно забавяне личните данни, когато е приложимо някое от посочените по-долу основания:
 • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
 • субектът на данните оттегля своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
 • субектът на данните възразява срещу обработването и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
 • личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
 • личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на Съюза или правото на държава членка, което се прилага спрямо администратора.
 1. Право на ограничаване на обработването – Клиента (субектът на данните) има право да изиска от Администратора ограничаване на обработването
 2. Информиране – ще информираме всеки получател за всяко извършено коригиране, изтриване или ограничаване обработването на отнасящите се до Вас лични данни, освен ако това е невъзможно или изисква полагането на значителни усилия от наша страна. При поискване ще Ви информираме за тези получатели.
 3. Право на преносимост на данните – Субектът на данните има право да получи личните данни, които го засягат и които той е предоставил на Администратор, в структуриран и широко използван формат.
 4. Право на възражение – Субектът на данните има право, по всяко време и на основания, свързани с неговата конкретна ситуация, на възражение срещу обработване на лични данни, отнасящи се до него. Администраторът прекратява обработването на личните данни, освен ако не докаже, че съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

 

Ред за упражняване на правата

Клиентите (субекти на данни) имат право на достъп до личните си данни, за което подават писмено заявление до администратора, в това число и по електронен път на grandacollection@gmail.com

Гранда ЕООД няма да предоставя личните данни на трети страни с изключение на предвидените в закона случаи, включително когато те бъдат изискани от компетентен държавен орган.

Приложимо право

За неуредените въпроси се прилага българското законодателство. Всички спорове, свързани със стоките и услугите, предоставяни от Гранда ЕООД , се разрешават от компетентния български съд.

Комуникация с клиента

С попълването на личните си данни и координати за връзка клиентът дава изричното си съгласие Гранда ЕООД да ползва всички технически средства за комуникация с клиента, за които клиентът е посочил координати за връзка, включително да изпраща на клиента рекламни материали по пощата или по куриер.
С попълването на личните си данни или координати за връзка, както и с поръчката от електронния магазин Granda.bg , клиентът дава изричното си съгласие Granda.bg да се свърже с клиента за потвърждение на наличността, количеството, както и други параметри на поръчката и доставката.

Предоставянето на лични данни и координати за връзка от страна на клиента не задължава Гранда ЕООД да осъществи контакт с клиента.

Информация и съгласие

Клиентът декларира, че му е предоставена информация и е запознат с:

 1. името и адреса на доставчика Granda.bg ;
 2. всички характеристики на стоките и услугите, предоставяни от Granda.bg ;
 3. цената на стоките и услугите с включени всички данъци и такси, както и количеството на поръчаните продукти;
 4. стойността на транспортните разходи;
 5. начина на плащане и другите условия на доставка;
 6. правото на потребителя да се откаже от поръчката и условията, при които продуктите могат да бъде върната;
 7. периода, за който цената на продуктите е в сила;
 8. условията за употреба на продуктите;
 9. условията и срока на гаранцията.

Клиентът дава съгласието си за сключването на договор от разстояние, както и за авансови и предварителни плащания за доставката на продуктите.

Уведомления
Доколкото изрично не е указано друго, всички уведомления се извършват на адресите за контакти, обявени на видно място в електронния магазин Granda.bg и респективно на електронната поща и адреса за контакт на клиента.

Изменение на Общите условия

Granda.bg си запазва правото да променя Общите условия на интернет страницата на електронния магазин, без предварително уведомление до клиентите.Granda.bg не носи отговорност за грешки, които могат да се появят на интернет страницата на електронния магазин, включително за грешки, причинени от промени, настройки и други действия, които не са извършени от Granda.bg.

 

ПОРЪЧКА И ДОСТАВКА

ПОРЪЧКА

За да поръчате от нашия онлайн магазин, трябва първо да изберете желания размер на артикула, след което да натиснете бутона „Добави в кошницата“. Прегледайте съдържанието на кошницата, която се намира в горния десен ъгъл на сайта и натиснете бутона „Поръчай“. След като го направите, трябва да натиснете двата последователни бутона „Следващ“, да изберете начина на плащане, който е „Наложен платеж – плащане при доставка“ или по банков път и накрая да натиснете бутона „Потвърждавам поръчката“ .След като сте направили Вашата поръчка ние ще се свържем с Вас, за да уточним наличността на стоката и подробностите около доставката. Покупките на клиентите се изпращат подходящо опаковани с куриерска фирма Speedy и Ekont, а заплащането се извършва в съответствие с избрания от клиента начин. За всяка поръчка, разходите за доставка са посочени отделно. Моля, имайте предвид, че разходите за доставка се заплащат от клиента. Granda запазва собствеността върху стоката до изплащане на пълната цена за покупката на стоките. Всички допълнителни разходи, свързани с превоз, направен в процеса на доставка и след нея трябва да бъдат заплатени от клиента.

ДОСТАВКА

Доставката се извършва чрез фирма Ekont и фирма Speedy. Моля, имайте предвид, че изпращаме от Пловдив, а теглото на пратката може видите в кошницата си (теглото на един панталон е около 0,500 кг).Поръчки, извършени и потвърдени в работен ден до 16:00h, се доставят до 2 работни дни, ако артикулите, които сте поръчали, са налични. Поръчки, направени в събота, неделя и през официалните празници, се доставят на втория работен ден след това. Потвърждаването на поръчката става чрез телефонно обаждане от нас – уточняваме наличността на стоката, адреса и времето за доставка и след Вашето потвърждение активираме поръчката.

 

 

 

НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ

Начини на плащане

Заплащането на цената на поръчаните продукти се извършва посредством изчерпателно изброените по-долу начини, като извършването на плащането от една страна е доброволно изявление на клиента, че е съгласен да заплати авансово услугата, а от друга страна представлява електронно волеизявление от страна на клиента, че е съгласен с общите условия на електронния магазин Granda.bg, както и индивидуалните за конкретната сделка условия, които сам е прочел и одобрил.

Плащането на цената се осъществява по следния начин:

Чрез наложен платеж: клиентът заплаща дължимата сума директно на куриера, извършил доставката;

Чрез банков превод:

IBAN: BG39 UNCR 9660 1017 6193 15

Документ за плащане

Във всички случаи клиентът получава касова бележка и стокова разписка с описание на стоката в пакета, освен ако не е заявил, че поръчката е подарък и желае да получи документите на друг адрес.

В този случай Granda.bg изпраща документите на допълнително посочения адрес, като обикновена поща и не носи отговорност за тяхното навременно пристигане или липсата им.

Във всички случай клиентът може да посочи изрично и да получи фактура или Invoice за стоката, като трябва да предостави необходимите данни за издаване на фактура или Invoice.
Granda.bg може да откаже да извърши продажбата, ако има невъзможност за проверка на фирмата на клиента. Granda.bg не отчислява ДДС, ако клиентът заяви, че не е регистриран по ДДС или ако проверката на фирмата на клиента покаже, че фирмата не е регистрирана по ДДС.

 

 

 

ВРЪЩАНЕ И ЗАМЯНА

 

Връщане на продукти и рекламации

Потребителят има право да откаже заявената от него стока, ако:

 • Стоката очевидно не съответства на заявената за покупка от потребителя и това може да се установи чрез обикновения преглед;
 • Стоката или нейната опаковка е била повредена при транспортирането. В този случай потребителят трябва да се обърне към куриера в момента на получаване, като куриерът е длъжен да състави протокол за увреждане на пратката
 • Цената не съответства на дължимата цена.

Клиентът има право, без да дължи обезщетение или неустойка, да се откаже от сключения договор в срок от 14 работни дни, считано от датата на получаване на стоката.

Ако клиентът се откаже в указания четиринадесет дневен срок, следва да уведоми Granda.bg и да върне стоката в нейната оригинална опаковка, с оригиналните етикети, без индикации, че стоката е била употребявана, без да е повредена или третирана по какъвто и да било начин (пране, гладене и др.)

В този случай Granda.bg възстановява на потребителя заплатената от него цена в срок до 30 дни, считано от датата, на която клиентът е упражнил правото си на отказ от сключения договор.

Рекламации и връщане на продукт са позволени в един от следните случаи:

 • Дефекти на продукта (освен ако изрично не е споменато в описанието му, че притежава такива);
 • Размерът, който сте поръчали, не отговаря на посочения в описанието му;
 • Несъответствие между показания в сайта и получения от Вас продукт, което не се отнася до нюанси в цвета.

В случай, че установите някой от посочените проблеми, трябва да се свържете с нас не по -късно от 3 дни след получаването на стоката. Всички разходи по връщането на стоката и/или доставянето на нова при рекламация са за сметка на Granda.bg

Връщане на стоката е възможно единствено и само ако стоката се върне в пълна окомплектовка и не е минала каквато и да е обработка (пране, гладене), не са премахнати никакви етикети и не е била употребявана.

Транспортните разходи по връщане на стоката се за сметка на клиента, освен в случай на рекламация.

Отказване от продукта и връщането му е невъзможно в случай, че е продукт по поръчка, освен ако връщането не е свързано с предявена рекламация.

Възстановяването на сума за закупен продукт става след приемане на пратката от Granda.bg , след като се уверим в нейната цялост! Възстановяването на сумата става в рамките на 7 работни дни от датата на получаване на върнатата пратка от Granda.bg и след уточняване на начина, по-който ще бъде извършено възстановяването.

Несъответствие на цветовете

Granda.bg се стреми да покаже максимално точно цветовете на всички продукти, но тъй като цветовете, които клиентът вижда на своя монитор, зависят от множество фактори, Granda.bg не може да гарантира, че мониторът на клиента ще покаже истинските цветове. Различните нюанси на цветовете не се считат за неточно изпълнение на доставката и не са основание за нейната рекламация или връщане.

Отказ на доставката

Granda.bg има право да откаже доставката на поръчани продукти в случай, че клиентът извърши действия, противоречащи на настоящите общи условия.

Отказът се съобщава на клиента, ако последният е оставил валидни координати.

В този случай Granda.bg не носи отговорност за неизпълнение на доставката.

Granda.bg има право да откаже доставката на поръчани продукти, без да носи отговорност за неизпълнение и в следните случаи:

 1. информацията, предоставена от клиента е непълна или невалидна;
 2. действията на клиента могат да увредят Granda.bg.

 

За всички неуредени въпроси в Общи условия се прилагат разпоредбите на българското законодателство.